ALGEMENE VOORWAARDEN {bedrijfsnaam}

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer

Type Talent is gevestigd te Eersel en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 747 747 27

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volgende particuliere aanbod van de ondernemer:

1: Online typecursus

2: Klassikale/digitale typecursus

Voor onze actuele bereikbaarheid zie: www.typetalent.nl

E-mailadres: info@typetalent.nl

Artikel 2 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de cursist of diens wettelijke vertegenwoordiger, verder genoemd, de cursist.
Aanvaarding van het aanbod vindt plaats door aanmelden en aankoop van de typecursus.

Artikel 3 – Betaling

1. Vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW aangegeven.

2. De cursist betaalt de verschuldigde gelden vooruit door middel van een I-deal

3. Het cursusgeld voor de typecursus is inclusief examengeld.

Artikel 4 – Overige voorwaarden

1. De ondernemer gebruikt de persoonsgegevens van de cursist alleen voor intern gebruik. Hier wordt strikt vertrouwelijk mee omgegaan.

2. De cursist heeft twee examenpogingen om de minimum exameneis te halen (100 apm, 0,5 % foutpercentage) het best behaalde resultaat zal op het diploma worden vermeld.

3. Ondernemer koppelt de cursist aan een account in de typeomgeving (Typeworld). Dit account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

4. De cursist (geregistreerde gebruiker) dient zorgvuldig met het door hem of haar gekozen wachtwoord om te gaan,
dit geheim te houden en op een veilige plek te bewaren of op te slaan. De cursist dient verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door een derde direct aan de ondernemer te melden.
Tot het tijdstip van de melding is de cursist aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit door middel van het wachtwoord verkregen toegang tot en gebruik van de website en de inhoud.

5. Bij storingen in Typeworld waarbij de aard aan de kant ligt van Typeworld kan de cursist geen aanspraak maken op restitutie. De ondernemer draagt er zorg voor de storing binnen 24 uur (op werkdagen) te verhelpen.
Mocht de storing een langere termijn in beslag nemen zal de cursist worden gecompenseerd met een langere looptijd van de cursus indien de cursus nog niet binnen de geldigheidsduur is afgerond.

Artikel 5 – Geldigheidsduur

1. Op een account in de typeomgeving (Typeworld) is een geldigheidsduur van toepassing.
Na verloop van deze geldigheid of na het behalen van het diploma wordt het account afgesloten.

– Voor de online typecursus bedraagt de geldigheidsduur maximaal 12 maanden.

– Voor de groepscursus bedraagt de geldigheidsduur maximaal 12 maanden hierbij inbegrepen het
aantal overeengekomen groepslessen.

2. Indien de cursist de geldigheid van het account wil verlengen dan is dit mogelijk indien de cursist nog examenpogingen beschikbaar heeft en het account nog niet afgerond is. De cursist ontvangt voor het sluiten van het account een mail met een aanbod om het account met een jaar te verlengen met de actuele prijs hiervoor.

Artikel 6 – Aanvullende voorwaarden groepstypecursus

1. De ondernemer behoudt zich het recht voor om de startdatum en de dag en het tijdstip van de groepstypecursus te verplaatsen.

2. Ondernemer behoudt zich het recht voor om een klassikale typecursus tot 1 dag voor aanvang
te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

3. De cursist valt gedurende de klassikale les onder verantwoordelijkheid van de typedocent(e), voor en na de klassikale les is de cursist zelf verantwoordelijk voor het tijdig in de les aanwezig zijn en voor het terugkeren naar de woonsituatie.

4. Het niet volgen van de groepslessen ontheft de cursist niet van de betalingsverplichtingen.

5. Indien de cursist vanwege medische redenen de groepslessen niet (meer) kan volgen, dan
kan de cursist de typecursus online vervolgen en afronden. Het examen kan dan ook vanuit huis gemaakt worden.

6. Cursusgeld wordt niet gerestitueerd wanneer een cursist voortijdig stopt met de cursus.

7. De cursist maakt gedurende de groepsles gebruik van de chromebooks van de ondernemer.
Thuis dient de cursist te oefenen op een eigen PC of laptop met extern toetsenbord.

8. In verband met de online huiswerktool (Typeworld) en het online examen is toegang tot
internet in de thuissituatie noodzakelijk voor het volgen van de typecursus.

9. De ondernemer is niet aansprakelijk voor ondeugdelijk functioneren van de PC of laptop met
extern toetsenbord en internetverbinding van de cursist in de thuissituatie.

10. Schade, door onoordeelkundig gebruik en opzet, aan door de ondernemer verstrekte lesapparatuur komt voor rekening van de cursist.

11. De cursist heeft de mogelijkheid te kiezen voor een aangepaste normering bij het examen.
Hier kan voor gekozen worden indien de cursist een beperking heeft die de typevaardigheid ernstig beïnvloedt
(o.a. sommige vormen van dyslexie, concentratie- en/of aandachtsproblemen).

12. De cursist is gehouden tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de Type-coach ter bevordering van een ordelijk verloop van de groepscursus. Bij niet-naleving van de aanwijzingen en/of gedragsregels is ondernemer bevoegd na de 1e officiële schriftelijke waarschuwing de cursist uit te sluiten van verdere deelname aan de groepscursus zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van het cursusbedrag. De cursus wordt dan overgezet naar de online typecursus en kan op die manier verder gevolgd worden.

13. Bij het uitvallen van groepslessen als gevolg van onvoorziene omstandigheden zoals overmacht en/of andere geldige redenen wordt er naar een passende oplossing gezocht. Er is geen restitutie of korting van cursusgeld verschuldigd.

Artikel 7 – Diploma garantie

1. Bij het niet slagen voor het examen wordt het volledige cursusgeld op verzoek alleen gerestitueerd indien de cursist voldoet aan onderstaande voorwaarden:

– indien er tussen de 1e les (klassikaal) en het examen gedurende 3 dagen per week minimaal een half uur per dag is geoefend in Typeworld (getypte tijd) en alle lessen zijn bijgewoond( Bij klassikale cursus).
Voor de online cursus geldt dat alle eilanden dienen te zijn gemaakt waarbij;
– Eventuele instructies van de Type-coach of (online) begeleider zijn opgevolgd; 

2. Indien de cursist verlenging heeft aangevraagd van het account is restitutie bij niet slagen niet meer mogelijk.


Artikel 8 – Herroepingsrecht bij levering van diensten
1 Bedenktermijn:
Na inschrijving geldt er een bedenktermijn van 14 dagen, waarbinnen de  inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd. Dit kan zonder opgave van redenen. 

2. De cursist van klassikale typecursussen heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot uiterlijk 14 na de dag dat de overeenkomst is aangegaan.

3. Wanneer de inschrijving voor een klassikale cursus is opengegaan in het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarin de cursus start kan deze cursist kosteloos annuleren tot in het einde van de eerste schoolweek na de zomervakantie als is gebleken dat op de geplande cursusdata sport of andere activiteiten plaatsvinden waardoor de cursist niet kan deelnemen aan de groepslessen.

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de cursist zich richten naar de ondernemer.

5. Indien de cursist binnen de gestelde termijn al gestart is met de typecursus (alle varianten), vervalt het herroepingsrecht.

6. Indien de cursist een bedrag betaald heeft en recht heeft op kosteloze ontbinding van de overeenkomst zoals gesteld in artikel 8.1, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping terugbetalen.

Ártikel 9 – Beschikbaarheid van het product

1. De ondernemer zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de typecursus zo goed mogelijk aan te bieden.
Zij kan echter niet garanderen dat er nooit een storing zal optreden;

2. De ondernemer zal zich inspannen deze periodes zo in te plannen dat er zo min mogelijk hinder ontstaat voor de cursist.

3. De cursist is zelf verantwoordelijk voor een adequaat beveiligingsniveau van hardware en software daar ondernemer niet kan garanderen dat er bij het gebruiken van een online product geen enkele schade kan worden veroorzaakt aan hardware of software van de cursist.

Artikel 10- Gebruiksrecht

1. Gebruik van een product of dienst van de ondernemer is uitsluitend toegestaan aan de
cursist en de door de cursist toegewezen gebruiker.

2. De cursist zal de inloggegevens alleen aan de daartoe bevoegde gebruiker verstrekken.

3. De cursist en de gebruiker verkrijgen een exclusieve, niet overdraagbare licentie tot het
gebruik van de producten en diensten. Daarbij wordt expliciet geen toestemming verleend om de producten of diensten aan derden openbaar te maken, dan wel om de producten of diensten te verveelvoudigen.

4. De ondernemer is te allen tijde gerechtigd om, naar eigen inzicht, de inhoud van haar typecursus te wijzigen. Hierbij stelt de ondernemer zich tot doel om naar haar inzicht de gebruikerservaring te verbeteren.

Artikel 11 – Klachtenregeling

Indien een ouder/verzorger van de cursist een klacht wenst in te dienen m.b.t. de cursus blind typen die Type Talent verzorgt, dan kan dit per e–mail of per brief. Klachten worden vertrouwelijk en zo spoedig mogelijk behandeld, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst. Klachten, alsmede de wijze van afhandeling worden geregistreerd en bewaard voor de duur van 3 jaar. Bij de afhandeling van een klacht zal Type Talent verwijzen naar de Algemene Voorwaarden.

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ondernemer, nadat de cursist de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 28 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ondernemer binnen de termijn van 28 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de cursist een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien de klacht niet in onderling overleg (in der minne) kan worden opgelost, kan klager terecht kan bij een onafhankelijke derde, die bevoegd is om een bindende uitspraak te doen. Hiervoor kan de klager dan terecht bij Martijn Hoogstraten (MfN-registermediator). Daarna staat nog de mogelijkheid vrij om naar de rechter te gaan..

Artikel 12 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de cursist waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14- Privacy

De ondernemer respecteert de privacy van haar cursisten en demogebruikers, en zal de verschafte persoonlijke informatie te allen tijde vertrouwelijk behandelen met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze privacyverklaring is te downloaden via www.typetalent.nl